Anunci consulta pública en relació a la nova ordenança per regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’aprovació de l’ordenança per regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

a) Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica.

c) Telemàticament, mitjançant el model d’instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament (que trobareu a la web www.pontos.cat).

Període de consulta: del 9 d’abril al 9 de maig de 2024.