Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 121-0 Edicte: 5331 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4878 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera al municipi de Pontós
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4877 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4871 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del projecte d'obres en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació d'una antiga gasolinera a una electrolinera
Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla per a l'exercici 2024 i constitució de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretari-ària interventor-a amb el municipi de Pontós
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4297 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Vilajuïga i Pontós, constitució d'una nova agrupació entre els municipis de Pontós i Terrades i creació i classificació del lloc de treball de secretaria de l'agrupació reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4287 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció, pel torn de reserva especial als treballadors laborals indefinits de l'Ajuntament de Pontós, per a l'accés a una plaça de l'escala d'administració general, sots-escala administrativa de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Pontós
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3958 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3778 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Pontós de l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3425 AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA - Informació pública de l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació dels municipis de Vilajuïga i Pontós, per al sosteniment d'un secretari interventor en comú