Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1696 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 42-0 Edicte: 1457 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Contractació de personal laboral temporal amb caràcter d'urgència en la categoria d'administrativa
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1371 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram del 4t. trimestre de 2022
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1221 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora del règim de comunicació prèvia d'obres
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 115 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del "Projecte de desplegament de xarxa de fibra òptica fins a la llar (FTTH) al municipi de Pontós"
Exercici: 2023 Bop: 7-0 Edicte: 100 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12066 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12060 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10596 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació de les bases i la convocatòria que regiran el procés per cobrir una plaça d'agutzil/a en règim laboral fix mitjançant concurs. Exp. núm. 226/2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10529 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 15/2022