Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1433 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del «Projecte executiu d'obres per la mini-deixalleria al municipi de Pontós»
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 916 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 715 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 714 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Exposició pública del canvi de titularitat d'un columbari
Exercici: 2024 Bop: 18-0 Edicte: 476 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 308 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Convocatòria per cobrir la plaça de jutge/ssa de pau titular i substitut/ta
Exercici: 2024 Bop: 2-0 Edicte: 11112 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de competències plenàries a favor d'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 1-0 Edicte: 11027 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 9, reguladora de preus públics municipals, relatiu a la piscina municipal
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11233 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11113 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament d'escombraries