Expedients urbanístics

INFORMACIÓ PÚBLICA D’UNA ACTIVITAT EXTRACTIVA DENOMINADA “MAS OLIVA” PROMOGUDA PER “CAN PIPA,S.L.” ( Aprovació prèvia realitzada pel Ple de data 20/04/2017)