Pressupost

Pressupost 2021


Pressupost 2020 – Aprovació Inicial


Pressupost 2019 Aprovat Definitivament – Informació pública

Ingressos

Despeses


Pressupost 2018 – Tràmit al·legacions

Ingressos

Despeses


Pressupost 2017 Aprovat Inicialment