Renovació del jutge/essa de pau titular i suplent de Pontós

El període per poder presentar la vostra candidatura a jutge/essa de pau de Pontós és del 24 de gener fins el 20 de febrer de 2024.

Com fer-ho?

Presencial o per internet fent una instància adjuntant el vostre currículum, una còpia del document d’identitat i la declaració responsable signada.

Requisits:

Tenir nacionalitat espanyola ser major d’edat i no estar inclòs en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.