Creació del registre sanitari per activitats alimentàries municipal

El Registre municipal d’activitats alimentàries, entès com a cens d’establiments alimentaris, té caràcter administratiu i en aquest s’inscriuen les empreses minoristes, restaurants, cafeteries, bars, fleques, pastisseries, o qualsevol altre establiment que tingui com a activitat principal la venda al detall o servei in situ al consumidor final o col·lectivitats que comercialitzen en àmbit local.

Concretament, s’hi inscriuran aquelles empreses, amb domicili fiscal dins el municipi de Pontós, que s’incloguin dins la tipologia que seguidament es detalla:

a) Minoristes de restauració col·lectiva comercial (bar, restaurant, bar-restaurant, fonda, fires, establiments de menjar preparat,….):

 • Si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya.
 • Si serveix menús a altres establiments del municipi.
 • Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi

b) Minoristes (excepte carns fresques i derivats):

 • Si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya.
 • Si distribueixen a altes establiments del municipi.
 • Si serveixen un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi.
 • Si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya.

c) Minoristes de carns fresques i derivats:

 • Si no distribueixen a cap establiment.
 • Si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya (sucursals).
 • Si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del municipi.
 • Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a establiments de menjars preparats, bars i restaurants fora del municipi.

El registre municipal és únic i independent de qualsevol altre, sense perjudici del deure recíproc d’intercanvi de documentació i informació amb altres registres de la mateixa matèria, i té com a finalitat la protecció de la salut pública i els interessos dels consumidors, facilitant el control oficial de les empreses, establiments i productes sotmesos a inscripció.

Les inscripcions en el registre poden ser:

 • Inici d’activitat.
 • Canvi titular.
 • Canvi domicili social.
 • Canvi activitat/ampliació.
 • Baixa
 • Altres

La inscripció inicial té per efecte causar l’alta al Registre i donarà lloc, si s’escau, a l’obtenció d’un número de registre identificatiu segons el catàleg d’activitats referent als criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació a Catalunya aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en data 20 de febrer de 2012 i modificats en data 20 de setembre de 2012, i als efectes de facilitar la gestió del sistema d’informació dels censos de les administracions.