Estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica

L’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica al sistema Ter Llobregat i a l’aqüífer del Fluvià Muga. Aquestes unitats engloben un total de 224 municipis, entre ells Pontós.

L’ACA ha determinat diverses mesures que afecten el consum amb l’objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i alentir el descens de les reserves.

Per això, s’estableixen les següents limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable:

Limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 230 litres (zones en excepcionalitat) per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials). Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d’acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són:

PISCINES – l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

REG – prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats (en cas d’excepcionalitat), excepte:

Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l’ens local.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

NETEJA de vehicles – l’ús de l’aigua queda limitat a:

Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

FONTS ORNAMENTALS

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús, cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d’usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació:

  • Reg agrícola: 40 %
  • Usos ramaders: 30 %
  • Usos industrials: 15 %
  • Usos recreatius que impliquin el reg: 50 %
  • Altres usos recreatius: 15 %

Per a més informació sobre la declaració de l’ACA, podeu consultar el portal de la sequera.