Aprovació dels admesos i data de convocatòria del tribunal qualificador del procés selectiu per cobrir una plaça d’agutzil/a

Aprovació dels admesos, nomenament i data de convocatòria del tribunal qualificador del procés selectiu per cobrir una plaça d’agutzil/a en règim laboral fix, mitjançant concurs de mèrits.